ภารกิจ

ผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักออกแบบและลูกค้า ด้วยความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมของเรา

นโยบายในการทำงานให้มีคุณภาพของเราคือ

1.       ทำงานร่วมกับผู้ออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และร่วมวางขั้่นตอนการผลิตไปพร้อมกัน

2.       ใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตในทุกขั้นตอน

3.       ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง (กระดาษ หมึกพิมพ์ น้ำยาต่างๆ)

4.       จัดอบรมพนักงานให้มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง